Terms and Conditions

บจก. อัพทาวน์ เทรดดิ้ง ได้จัดทำเว็บไซต์ https://growbkk.com นำเสนอการบริการ (สินค้า) ให้กับท่าน (ซึ่งในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) การเข้าเว็บไซต์นี้ (growbkk.com) ตลอดจนการเปิดหน้าเว็บเพจต่าง ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานหรือผู้เยี่ยมชม ตกลงและยินยอมที่จะปฎิบัติตามนโยบายของบจก. อัพทาวน์ เทรดดิ้ง โดยผู้ใช้งานหรือผู้เยี่ยมชมรับทราบและตกลงว่าข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้ที่กำหนดไว้นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้จะมีการประกาศไว้ในเว็บไซต์นี้ และเมื่อผู้ใช้งานหรือผู้เยี่ยมชมได้เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะถือว่าผู้ใช้งานหรือผู้เยี่ยมชมได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการใช้งาน กรุณาตรวจสอบ หน้าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานอย่างสม่ำเสมอหรือทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ growbkk.com

ดังที่กล่าวมาข้างต้น หากผู้ใช้งานหรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ไม่ประสงค์ที่จะผูกพันกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน ขอความกรุณาผู้ใช้งานหรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ยุติการเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

หากท่านมีการใช้งานเว็บไซต์หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงนั้น รวมทั้งการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้และ/หรือเข้าไปดูข้อมูลใดๆ ของเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

การใช้เว็บไซต์และทรัพย์สินทางปัญญา

1. การนำชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่น ๆ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา อาทิเช่น ข้อความ รูปภาพ ตารางข้อมูล กราฟข้อมูล แผนภาพข้อมูล การออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชั่นไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โปรแกรม Software ใด ๆ ที่มีอยู่ใน growbkk.com ถือเป็นสิทธิของ บจก. อัพทาวน์ เทรดดิ้ง หรือผู้ให้อนุญาตแก่บจก. อัพทาวน์ เทรดดิ้ง ซึ่งเนื้อหาเหล่านั้นได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ตามกฎหมายของประเทศไทยหรือกฎหมายของประเทศอื่นไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ และไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตามที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ไปใช้ ผู้นำไปใช้จะต้องได้รับอนุญาตหรือความยินยอมล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ก่อนดำเนินการ

2. บรรดาชื่อทางการค้า ชื่อสินค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่น ๆ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ นอกเหนือจากสิ่งที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบจก. อัพทาวน์ เทรดดิ้ง ซึ่งได้ถูกนำมาเรียบเรียงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตกแต่งรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ โดยบจก. อัพทาวน์ เทรดดิ้ง ในฐานะผู้ให้บริการเว็บไซต์ไม่ได้มีเจตนาที่จะกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิในทางการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใด เว้นแต่มีข้อความระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเว็บไซต์นี้

ข้อสงวนสิทธิ์ ข้อสละสิทธิ์ และการจำกัดความรับผิดในเนื้อหาบนเว็บไซต์

1. เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเพาะปลูกในร่ม และจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ใช้งานและเยี่ยมชมเลือกซื้อสินค้า จากทางบจก. อัพทาวน์ เทรดดิ้ง อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

2. บจก. อัพทาวน์ เทรดดิ้ง ไม่อาจรับรองได้ว่าการเข้าใช้งานเว็บไซต์จะเป็นไปโดยปราศจากความล่าช้าและข้อผิดพลาดใด ๆ เราจะดำเนินการอย่างเหมาะสมและดีที่สุดเพื่อให้การเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบลื่น รวมถึงจัดทำระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูล แต่ไม่อาจรับรองได้ว่าเว็บไซต์จะปราศจากโปรแกรม ไฟล์ หรือซอฟแวร์ที่มีจุดประสงค์มุ่งร้ายแฝงอยู่ หรืออาจสร้างความเสียหายต่อระบบและข้อมูลของผู้ใช้งาน อาทิเช่น ไวรัส โทรจันฮอรา สปายแวร์ คีย์ล็อกเก้อ เป็นต้น ไม่ว่าความบกพร่องดังกล่าวจะเกิดขึ้นจาก บุคคล หรือการขัดข้องทางเทคนิคต่าง ๆ หรืออื่น ๆ ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงรับทราบเงื่อนไขดังกล่าวและตกลงว่าในกรณีที่มีความบกพร่องใด ๆ เกิดขึ้น บจก. อัพทาวน์ เทรดดิ้ง จะไม่รับผิดชอบในความสูญหาย ความเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องเหล่านั้นในทุกกรณี

3. ในบทความและเนื้อหา ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ เป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียน ทางบจก. อัพทาวน์ เทรดดิ้ง ได้รับอนุญาติให้นำมาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษา ข้อความ ภาพวาดหรือข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์บางส่วนเป็นการรวบรวมมาจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูล ความรู้และประโยชน์แก่ผู้ใช้งานและเยี่ยมชม ซึ่งบจก. อัพทาวน์ เทรดดิ้ง ไม่รับรองความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และความทันสมัยของข้อมูลดังกล่าว จะถือว่าผู้ใช้งานและผู้เยี่ยมชมตกลงและยอมรับว่า บจก. อัพทาวน์ เทรดดิ้ง ไม่มีอำนาจในการดูแลควบคุมความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ ทางบจก. อัพทาวน์ เทรดดิ้ง ไม่มีความรับผิดใด ๆ ที่เกิดจากข้อมูลดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายการฟ้องร้อง เรียกร้อง หรือการละเมิดต่าง ๆ ไม่ว่าทางแพ่ง หรือทางอาญา รวมถึงส่วนอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ข้อยกเว้นความรับผิดของบจก. อัพทาวน์ เทรดดิ้ง ดังกล่าวนี้ ให้รวมถึงความผิดพลาดจากการให้บริการข้อมูล การรับส่งข้อมูล หรือการกระทำใด ๆ ของบจก. อัพทาวน์ เทรดดิ้ง และพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการร่วมหรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ

4. บจก. อัพทาวน์ เทรดดิ้ง ไม่อาจรับรองได้ว่าโฆษณาที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ (ถ้ามี) มีความถูกต้อง และปราศจากข้อบกพร่องใด ๆ โดย บจก. อัพทาวน์ เทรดดิ้ง เป็นเพียงสื่อกลางในการส่งผ่านข้อมูลในการโฆษณา และไม่ใช่ตัวแทน หุ้นส่วนหรือมีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับ เจ้าของโฆษณานั้น ๆ ทั้งนี้ หากการนำเสนอโฆษณาดังกล่าว ก่อให้เกิดความสูญหายหรือความเสียหายแก่ผู้ใช้งานหรือผู้เยี่ยมชม บจก. อัพทาวน์ เทรดดิ้ง ปฎิเสธความรับผิดและภาระผูกพันทางกฎหมายในทุกกรณี

บุคคลที่สาม

บจก. อัพทาวน์ เทรดดิ้งอาจจัดการให้มีการเชื่อมต่อหรือทำงานร่วมกับเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น บริการ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของบุคคลที่สาม ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ บจก. อัพทาวน์ เทรดดิ้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น แอพพลิเคชันและอุปกรณ์ของบุคคลที่สามเหล่านี้ อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนตัวของตัวเอง การใช้งานแอพพลิเคชันและอุปกรณ์ของบุคคลที่สามเหล่านี้จึงอาจถูกควบคุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว ท่านเข้าใจและยอมรับว่า บจก. อัพทาวน์ เทรดดิ้ง ไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนและไม่ได้รับผิดชอบ หรือมีความรับผิดในพฤติกรรม คุณลักษณะ หรือเนื้อหาของแอพพลิเคชันหรืออุปกรณ์ของบุคคลที่สามใด ๆ รวมถึงไม่รับประกันความเข้ากันได้ หรือความเข้ากันได้อย่างต่อเนื่องของแอปพลิเคชันและอุปกรณ์ของบุคคลที่สามกับบริการนี้

การที่ท่านเชื่อมต่อ กับเว็บไซต์เหล่านั้นย่อมเป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม บจก. อัพทาวน์ เทรดดิ้งจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายที่ท่านได้รับอันเนื่องมาจาก ข้อมูล สินค้า หรือบริการที่กำหนดหรือเสนอบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อกับช่องทางการให้บริการของบจก. อัพทาวน์ เทรดดิ้ง ทั้งนี้ บจก. อัพทาวน์ เทรดดิ้งมิได้ให้คำรับรอง รับประกันหรือคำแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูล สินค้าหรือบริการใด ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว และบจก. อัพทาวน์ เทรดดิ้งจะไม่รับผิดสำหรับความชำรุดบกพร่องหรือการผิดสัญญาใด ๆ อันเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการใด ๆ ที่ปรากฏหรือโฆษณาในเว็บไซต์เหล่านั้น บจก. อัพทาวน์ เทรดดิ้งมิได้ให้หรือมีข้อผูกพันสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ กับเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงของท่านกับเว็บไซต์อื่น ๆ ดังกล่าวนั้น โปรดทราบด้วยว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ ดังกล่าวท่านจะตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขและนโยบายการใช้เว็บไซต์ ที่ท่านได้เข้าไปเยี่ยมชม

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์

1. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอก

การเชื่อมโยงนี้เพื่ออำนวยความสะดวกหรือความต่อเนื่องของเนื้อหาให้แก่ผู้ใช้งานและผู้เยี่ยมชมเท่านั้น โดยเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปนั้นไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุม หรือความรับผิดชอบของบจก. อัพทาวน์ เทรดดิ้ง ดังนั้นเราไม่อาจให้การรับรอง ความน่าเชื่อถือหรือความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง และจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น จากผู้ใช้งานและผู้เยี่ยมชมได้รับจากการใช้งานเว็บไซต์เชื่อมโยพงดังกล่าว และขอให้ผู้ใช้งานและผู้เยี่ยมชมศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อตกลงการใช้งานของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น

2. การเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ growbkk.com

การเชื่อมโยงจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1). การเชื่อมโยงต้องไม่เชื่อมไปที่อื่นนอกจาก growbkk.com
(2). การเชื่อมโยงต้องไม่ทำให้ชื่อเสียงหรือความนิยมของบจก. อัพทาวน์ เทรดดิ้ง มีทิศทางไปในด้านลบ
(3). การเชื่อมโยง ต้องไม่สร้างความเข้าใจผิดว่าผู้ที่เชื่อมโยงมีความเกี่ยวข้องหรือได้รับการสนับสนุนจากบจก. อัพทาวน์ เทรดดิ้ง
(4). บจก. อัพทาวน์ เทรดดิ้ง มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกความยินยอมให้มีการเชื่อมโยงเนื้อหาหรือหน้าเว็บไซต์ growbkk.com เมื่อใดก็ได้
(5). บจก. อัพทาวน์ เทรดดิ้ง จะไม่รับผิดชอบความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานและผู้เยี่ยมหรือบุคคลภายนอกที่ขึ้นจากผลของการเชื่อมโยงนี้

นโยบายการคืนสินค้า

บจก. อัพทาวน์ เทรดดิ้ง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าในทุกกรณี นอกเหนือจากผู้ซื้อได้รับสินค้าที่ชำรุด

นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า

ผู้ซื้อไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าได้หลังจากทาง บจก. อัพทาวน์ เทรดดิ้ง ทำการส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว บจก. อัพทาวน์ เทรดดิ้ง ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี

นโยบายการจัดส่งสินค้า

ทุกรายการคำสั่งซื้อที่สั่งก่อนเที่ยงจะถูกจัดส่งในวันเดียวกัน รายการคำสั่งซื้อหลังจากนั้นจะถูกส่งในวันถัดไป นอกจากวันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดราชการ

นโยบายการคืนเงิน

บจก. อัพทาวน์ เทรดดิ้ง ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในทุกกรณี นอกเหนือจากลูกค้าได้รับสินค้าที่ชำรุดเสียหายและทางร้านไม่มีสินค้าชิ้นเดียวกันสำรองในการจัดส่งให้ใหม่

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมายไทย

รายละเอียดการติดต่อ GrowBKK

ถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไข
กรุณาติดต่อเราที่ admin@growbkk.com หรือ สามารถส่งข้อความถึงเราได้ ที่นี้

บจก. อัพทาวน์ เทรดดิ้ง
1040/33 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

© 2021 GrowBKK. All Rights Reserved.
chevron-down