Ball Mason Jar จุ 27 ออนซ์ x3

โหลแก้ว Ball Mason Jar เหมาะกับการบ่ม และ ปกป้องสมุนไพรของคุณจากความชื้นด้วยระบบปิดแบบสูญญากาศ หากใช้ร่วมกับ Boveda Humidity Control หรือ Integra Boost Humidity Control. จะทำให้รักษาความชื้นได้อย่างสม่ำเสมอ

Specification

  • 27 ออนซ์
  • ปิดด้วยระบบสูญญากาศ

Free shipping on all orders over ฿1,000

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 2 กก.