Your Cart

Follow us

กัญชากับการรักษาอาการปวดไมเกรน?

สาร CBD สารมารถใช้ในผู้ป่วยที่เริ่มรู้สึกถึงอาการปวดศรีษะในตอนต้นได้เพื่อบรรเทาอาการที่ปวดหัวที่จะรุนเเรงขึ้น โดยกัญชานั้นพบว่าถูกใช้รักษากลุ่มอาการปวดศรีษะ รวมไปถึงไมเกรนมาเป็นระยะเวลานาน