Your Cart

Follow us

ระบบไฟในเรือนกระจก: สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึง

การจัดแสงไฟในเรือนกระจกที่ดีช่วยให้ได้ผลผลิตที่มากทั้งปริมาณและคุณภาพ เช่นกัน การจัดแสงไฟผิดนั้นก็อาจทำให้ผลผลิตถดถอย ความได้เปรียบจากการเพาะในเรือนกระจกก็คือพืชจะได้รับประโยชน์จากแสงอาทิตย์อย่างเต็มที่ โดยที่คุณจะยังสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมในการปลูกได้พอสมควร คุณสามารถควบคุมอุณหภูมิ ป้องกันแมลงศัตรูพืช และสภาพอากาศแปรปรวนได้